en

Our Studio in Vietnam

With our innovative approach, we tailor-make solutions which support your company through your management transformations.

We deliver tools which help you leverage your business.

Giá trị cốt lõi

Bằng những phương pháp tiếp cận đột phá, chúng tôi đem tới những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của bạn thông qua những chuyển đổi trong việc quản lý điều hành. Chúng tôi cũng cung cấp những công cụ giúp nâng cao công việc kinh doanh của bạn.

Our missions

Sứ mệnh

1

Cultivate collaboration

We design for you gamified workshops that will empower your teams and reinforce the dynamics between your collaborators.

Tăng cường mối liên kết

Chúng tôi thiết kế riêng những workshop thông qua các trò chơi nhằm tối ưu hoá tiềm năng đội ngũ của bạn và tăng cường sự cộng tác giữa các cá nhân với nhau.

2

Accelerate your growth

We work on corportate culture to align managers and employees to accelerate your growth in the long run.

Thúc đẩy sự tăng trưởng

Chúng tôi củng cố văn hóa doanh nghiệp để giúp các cấp quản lý và nhân viên cùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

3

Generate value

We help your company to generate value for your stakeholders, your managers and your team.

Kiến tạo giá trị

Kiến tạo giá trị Chúng tôi hỗ trợ công ty của bạn trong việc tạo ra giá trị từ mọi cấp bậc trong tổ chức của bạn: từ các cổ đông, quản lý cho tới các đội ngũ, phòng ban

Offimakers play with spaces

How to reinvent workspace thanks to the design thinking process ?

Motion LAB

Located in Ho Chi Minh city, our Motion lab promotes a creative ecosystem.
Phòng Motion Lab của chúng tôi là một cộng đồng dành cho những tâm hồn sáng tạo muốn khám phá những phương pháp tiếp cận mới về thiết kế
Connecting

Our Motion lab is a community open to creative souls to explore differents approches about design.

Idoko Việt Nam đóng góp vào những dự án có ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương thông qua chuyên môn của chúng tôi về phương pháp ứng dụng Gamification.

Sharing

idoko Vietnam contributes to projects with local impact by providing our expertise in gamification.

Idoko Việt Nam đóng góp vào những dự án có ảnh hưởng tới cộng đồng địa phương thông qua chuyên môn của chúng tôi về phương pháp ứng dụng Gamification.

We are parts of theses initiatives / Chúng tôi là một phần của những hoạt động khởi xướng này

Galerie

Thư viện hình ảnh

Our partners

Đối tác